Storno prihlášky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY ÚČASTI NA AKCIÁCH

DT Bike Promotion Fahrertrainings GmbH

R MOTO Radek Matoška s. r. o.

 

 

Tieto Všeobecné podmienky účasti na akciách (ďalej len "VPU") sa týkajú účastníkov všetkých akcií organizovaných spoločnosťou:

 

DT Bike Promotion Fahrertrainings GmBH, Hinter dem Südbahnhof 15 A, D-07548, Gera (Thüringen), Deutschland, Registernummer HRB 208890

R MOTO Radek Matoška s. r. o., sídlo: Sídlo: Podhlinie 4531/36, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 47 024 097, Registrácia: OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27680/R

 

 

Čl. 1 - Vymedzenie pojmov

DT Bike Promotion Fahrertrainings GmBH je nemecká obchodná spoločnosť - motocyklová agentúra s dlhoročnou tradíciou v organizovaní motocyklových podujatí na závodných okruhoch aj mimo nich, ďalej ako „Bike Promotion“.

R MOTO Radek Matoška s. r. o., je slovenská obchodná spoločnosť, ktorá obchodne spolupracuje s „Bike Promotion“ a ktorá aj sama vo vlastnej réžii organizuje motocyklové akcie – označované aj ako R MOTO Academy,  ďalej len „R MOTO Radek Matoška s. r. o.“

Akcia je motocyklové podujatie, a to napríklad: tréning, závod, výuka jazdy, test a pod., ktorá je bližšie špecifikovaná na webovej stránke R MOTO Radek Matoška s. r. o.: www.radekmatoska.sk, ďalej len „akcia“. Akciu organizuje,   buď „Bike Promotion“, alebo  „R MOTO Radek Matoška s. r. o.“ V prípade, že akciu organizuje „Bike Promotion“ má „R MOTO Radek Matoška s. r. o.“ vo vzťahu k účastníkovi postavenie subjektu obchodného zástupcu, ktorý dojednáva uzatvorenie zmluvy medzi účastníkom a „Bike Promotion“.

Účastníkom akcie je osoba, ktorá je uvedená ako účastník v prihláške na akciu, ktorú zaslala prostredníctvom webovej stránky R MOTO Radek Matoška s. r. o.: www.radekmatoska.sk, ďalej len “účastník”.

 

 

Čl. 2 – Prihlásenie na akciu

Prihláška na akciu obsahuje základné informácie o akcii: termín, miesto konania, účastnícky poplatok, prípadne iné pokyny na prihlásenie. Prihláška sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Vyplnenú prihlášku na akciu účastník odošle elektronicky prostredníctvom webovej stránky: www.radekmatoska.sk

Konečné potvrdenie prihlášky sa považuje za prijatie návrhu na uzavretie zmluvy v zmysle § 43c ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Zmluvný vzťah vzniká medzi:

účastníkom a  „Bike Promotion“, ak sa účastník prihlási na akciu, ktorú organizuje „Bike Promotion“

účastníkom a „R MOTO Radek Matoška s. r. o.“, ak sa účastník prihlási na akciu, ktorú organizuje „R MOTO Radek Matoška s. r. o.“

Po odoslaní prihlášky zo strany účastníka cez webovú stránku www.radekmatoska.sk, bude bezprostredne účastníkovi zaslaný informačný e-mail  - tzv. potvrdenie o registrácii prihlášky, ktorého súčasťou sú aj platobné podmienky pre zaplatenie účastníckeho poplatku. Potvrdenie o registrácii prihlášky znamená, že „Bike Promotion“ alebo „R MOTO Radek Matoška s. r. o.“ eviduje prihlášku účastníka vo svojom systéme, ale nezakladá právny nárok zúčastniť sa akcie účastníkovi, nakoľko právny nárok zúčastniť sa akcie, vzniká účastníkovi až potom, ako „Bike Promotion“ alebo „R MOTO Radek Matoška s. r. o.“ bude mať pripísanú platbu vo výške účastníckeho poplatku na svojom účte. 

Zmluvný vzťah končí splnením jednej z nasledujúcich podmienok:

ukončením akcie,

odstúpením od zmluvného vzťahu podľa storno podmienok uvedených v bode 9. a 10.,

zrušením alebo predčasným ukončením akcie z dôvodov, za ktoré nenesie organizátor - Bike Promotion“ alebo „R MOTO Radek Matoška s. r. o.“  zodpovednosť, t.j. objektívne prípady, ktoré viedli k zrušeniu akcie, pričom v tomto prípade účastník nemá nárok na vrátenie účastníckeho poplatku, a to ani jeho časti.

Účastník je povinný v prihláške pravdivo uviesť aj ďalšie informácie o sebe, napr. o zdravotných ťažkostiach účastníka (alergie, ochorenia) a podobne.

Bike Promotion“ alebo „R MOTO Radek Matoška s. r. o.“ zašle účastníkovi písomne (spravidla e-mailom) najneskôr dva dni pred termínom akcie tzv. konečné potvrdenie prihlášky spolu s organizačnými pokynmi na adresu účastníka uvedenú v prihláške. Toto konečné potvrdenie prihlášky zakladá účastníkovi právny nárok zúčastniť sa akcie, na ktorú sa prihlásil, pričom toto obsahuje:

telefónne číslo na kontaktnú osobu,

dátum a čas začiatku a ukončenia akcie,

pokyny k príchodu na akciu a k odchodu z akcie,

informácie o spoločnej doprave (ak sa organizuje).

 

Účastnícky poplatok je uvedený osobitne pri každom type akcie na webovej stránke: www.radekmatoska.sk,  kde je presne definované, čo účastnícky poplatok zahŕňa. Účastnícky poplatok uhradí účastník bezprostredne po odoslaní prihlášky podľa podmienok pre realizáciu úhrady, ktoré budú uvedené v e-maili, ktorý zašle  „Bike Promotion“ alebo „R MOTO Radek Matoška s. r. o.“ účastníkovi.

 

Podmienky storna účasti na akcii - platné pre zmluvný vzťah vzniknutý medzi účastníkom a „R MOTO Radek Matoška s. r. o.“:

Začiatkom akcie sa rozumie otvorenie formálnej prebierky, v rámci ktorej sa účastník registruje na akcii, v prvý deň predmetnej akcie.

 

stornovanie účasti na akcii do 30 dní pred začiatkom akcie  - účastník má nárok na vrátanie účastníckeho poplatku po odpočítaní storno poplatku vo výške 15% z ceny účastníckeho poplatku

stornovanie účasti na akcii do 15 dní pred začiatkom akcie  - účastník má nárok na vrátanie účastníckeho poplatku po odpočítaní storno poplatku vo výške 20% z ceny účastníckeho poplatku

stornovanie účasti na akcii do 5 dní pred začiatkom akcie  - účastník má nárok na vrátanie účastníckeho poplatku po odpočítaní storno poplatku vo výške 80% z ceny účastníckeho poplatku, ktorý obdrží vo forme poukážky na inú akciu a ktorej platnosť je 1 kalendárny  rok.

 

Stornovanie účasti na akcii „R MOTO Radek Matoška s. r. o.“ sa akceptuje iba, ak je písomne zaslané na e-mailovú na adresu: info.academy@rmoto.sk

 

 

Podmienky storna účasti na akcii - platné pre zmluvný vzťah vzniknutý medzi účastníkom a „Bike Promotion“:

Začiatkom akcie sa rozumie 1 kalendárny deň bezprostredne predchádzajúci dňu, kedy je termín akcie (napr. akcia je v termíne 28. - 29.06.2018, začiatok akcie sa pre účely týchto ustanovení o podmienkach storna rozumie deň 27.06.2018 ), preto:

 

stornovanie účasti na akcii do 90 dní pred začiatkom akcie  - účastník má nárok na vrátanie účastníckeho poplatku po odpočítaní storno poplatku vo výške 25 EUR

stornovanie účasti na akcii do 30 dní pred začiatkom akcie  - účastník má nárok na vrátanie účastníckeho poplatku po odpočítaní storno poplatku vo výške 50 EUR

stornovanie účasti na akcii do 15 dní pred začiatkom akcie  - účastník má nárok na vrátanie účastníckeho poplatku v rozsahu 50%, ktorú alebo obdrží vo forme poukážky na inú akciu a ktorej platnosť je 1 kalendárny  rok.

 

„Bike Promotion“ umožňuje, aby si účastník zakúpil tzv. POISTENIE STORNA za cenu 15 EUR za každý deň akcie, kedy v prípade, že dôjde zo strany účastníka k stornovaniu jeho účasti na akcii, má účastník nárok na vrátenie účastníckeho poplatku  v nasledovnom rozsahu:

stornovanie účasti na akcii do 60 dní pred začiatkom akcie  - účastník má nárok na vrátanie 100% účastníckeho poplatku,

stornovanie účasti na akcii do 15 dní pred začiatkom akcie  - účastník má nárok na vrátanie účastníckeho poplatku po odpočítaní storno poplatku vo výške 25 EUR

stornovanie účasti na akcii do 10 dní pred začiatkom akcie  - účastník má nárok na vrátanie účastníckeho poplatku vo výške 100% účastníckeho poplatku, ktorý mu bude poskytnutý formou poukážky na inú akciu a ktorej platnosť je 1 kalendárny  rok

stornovanie účasti na akcii do 5 dní pred začiatkom akcie  - účastník má nárok na vrátanie účastníckeho poplatku vo výške 75% účastníckeho poplatku, ktorý mu bude poskytnutý formou poukážky na inú akciu a ktorej platnosť je 1 kalendárny  rok

stornovanie účasti na akcii od 4 dní pred, až do začiatku akcie  - účastník má nárok na vrátanie účastníckeho poplatku vo výške 50% účastníckeho poplatku, ktorý mu bude poskytnutý formou poukážky na inú akciu a ktorej platnosť je 1 kalendárny  rok

 

Stornovanie účasti na akcii „Bike Promotion“ sa akceptuje iba, ak je písomne zaslané na e-mailovú na adresu: info@bike-promotion.com.

 

 

Čl. 3 – Poistenie na akcii

Ak vznikne zmluvný vzťah vzniknutý medzi účastníkom a  „Bike Promotion“ je účastník povinný udeliť súhlas s uzavretím  poistenia na akcii, pričom poistné  je už zahrnuté v účastníckom poplatku. Tento súhlas účastník udelí pri tzv. formálnej prebierke, kedy sa v podstate účastník registruje na akciu. Toto poistenie kryje zodpovednosť za škody spôsobené na živote a zdraví iných účastníkov.

Poistenie sa nevzťahuje na škody, ktoré vzniknú v dôsledku toho, že účastník prenechá svoj motocykel neprihlásenému účastníkovi na akcii, resp. akýmkoľvek tretím osobám. Účastník je povinný vydať „Bike Promotion“ vyhlásenie, ktorým potvrdí , že je držiteľom platného zdravotného poistenia v zahraničí, pokiaľ sa akcia neuskutočňuje v jeho domovskej krajine. Účastník má možnosť uzavrieť aj dodatočné úrazové poistenie. Informácia o tom musí byť doručená „Bike Promotion“ najneskôr 1 deň pred zahájením akcie.

 

Ak vznikne zmluvný vzťah vzniknutý medzi účastníkom a  R MOTO Radek Matoška s. r. o.“ účastník berie na vedomie, že v prípade jeho záujmu si musí poistenie za škody vzniknuté na akcii dojednať individuálne, t. j. „R MOTO Radek Matoška s. r. o.“ nezabezpečuje uzatváranie poistenia na jeho akciách.

 

 

Čl. 4 – Zodpovednosť účastníka

Účastník je povinný absolvovať tzv. formálnu prebierku, t. j. stav, kedy sa účastník de facto registruje na akcii a súčasne aj technickú prebierku, pri ktorej sa kontroluje stav motocykla účastníka, jeho oblečenie a pod.

Účastník berie na vedomie, že účasť na akcii je pripustená len na jazdne bezpečnom motocykli. Jazdne bezpečný stav motocyklov účastníkov a oblečenia účastníkov sa kontroluje pri technickej prebierke pred akciou. Pri zistených nedostatkoch môže byť účasť na akcii zamietnutá. V tomto prípade nemá účastník na vráteniu účastníckeho poplatku, a to ani jeho časti.

Ak účastník riskantným, bezohľadným spôsobom jazdy ohrozuje život a zdravie iných účastníkov, má právo ho „Bike Promotion“ alebo „R MOTO Radek Matoška s. r. o.“  z akcie vylúčiť, bez nároku na vrátenie účastníckeho poplatku, resp. jeho časti.

Ak účastník úmyselným spôsobom zapríčiní trvalé škody na pretekárskej trati alebo na zariadeniach pretekárskej trate (obzvlášť burn-out a pod.), tak za toto nesie v plnom rozsahu zodpovednosť výlučne on sám, a to vo výške spôsobenej škody. Toto platí aj pre upevňovanie klincov, hmoždiniek, skrutiek, kolíkov atď. do spevneného podkladu v parku jazdcov a v podlahách a stenách boxov.

Účastník je povinný spĺňať všetky osobitné podmienky preto, aby sa mohol zúčastniť akcie, a to napr. byť držiteľom platného vodičského preukazu na daný druh motocykla. V rámci akcie je účastník povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a iné legislatívne požiadavky kladené na jazdenie v tej – ktorej krajine.

 

 

Čl. 5 – Transponder – platí len pre akcie organizované „Bike Promotion“

Účastník je povinný byť vybavený transponderom na akciách „Bike Promotion“. Registrácia časov kôl slúži iba na kontrolu správneho zaradenia v skupinách a nie pre športové porovnanie. Nezverejňovanie tejto registrácie musí byť príslušným účastníkom explicitne vyžiadané v prihláške. Pri pohárových a majstrovských súťažiach s pretekmi sa zverejňujú časy všetkých účastníkov. Nezverejňovanie musí byť príslušným účastníkom explicitne vyžiadané v prihláške.  Transpondery sa odovzdávajú voči zadržaniu kaucie. V prípade, že počas používania dôjde k poškodeniu alebo strate transpondéra, budú účastníkovi vyúčtované vzniknuté náklady (pri strate je to 430 EUR brutto). V prípade, že bude transpondér omylom odnesený domov, tak bude zo strany oragnizátora - „Bike Promotion“  účtovaný poplatok 5 EUR za každý deň zadržiavania transpondera až do dňa jeho vrátenia.

 

 

Čl. 6 – Technické požiadavky

Motocykel, na ktorom sa bude účastník zúčastňovať akcie musí spĺňať nasledovné požiadavky:

 

zrkadlá, kufre a iné vyčnievajúce časti musia byť odmontované, ostré hrany (napr. odpílené rúrky rámu) nie sú povolené, resp. musia byť príslušne odstránené.

reflektory a smerové svetlá by mali byť odmontované, inak musia byť starostlivo prelepené.

výfuky sa používajú podľa vlastného zváženia. Hluk z nich nesmie prekročiť hodnotu platnú pre príslušnú pretekársku trať (napr. 98 dB Lausitzring, 95 dB Hockenheim). Vylúčenie pri prekročení uvedených hodnôt neoprávňuje na vrátenie štartovného. Prerušenia podujatí, resp. dlhšie prestávky na reguláciu hladiny hluku sú možné vtedy, keď viacerí účastníci súčasne porušujú ustanovenia o hladine hluku.

výber pneumatík je na účastníkovi. Ich stupeň opotrebovania musí umožňovať neohrozenú účasť.

 

„Bike Promotion“  alebo R MOTO Radek Matoška s. r. o.“  si vyhradzuje právo vylúčiť z podujatia tie vozidlá, ktoré nezodpovedajú technickým pravidlám.

Účastník berie na vedomie, že na akciu nebude pripustený, ak jeho motocykel bude bez funkčných bŕzd, alebo nebude mať schválený tlmič hluku. Po páde musí účastník svoje vozidlo znovu podrobiť technickej prebierke.

 

 

Čl. 7 – Požiadavky na oblečenie účastníka

Každý účastník akcie je povinný nosiť dodatočné chrániče chrbta, pokiaľ takýto chránič už nie je zabudovaný v kombinéze. Pripustený na akciu môže byť iba taký účastník, ktorý nosí ochranné oblečenie vyhovujúce predpisom (nepoškodená integrálna helma, kožená kombinéza, kožené čižmy, kožené rukavice).

 

 

Čl. 8 – Požiadavka štartovného čísla  – platí len pre akcie organizované „Bike Promotion“

Každý účastník musí svoj motocykel označiť štartovým číslom. Štartové číslo bude oznámené najneskôr pri zahájení akcie, spravidla však už s potvrdením o účasti. Zvláštne želania štartových čísiel  môžu byť zohľadnené, ale je ich nevyhnutné uviesť v prihláške. Na konkrétne štartovné číslo nevzniká účastníkovi nárok. Štartové čísla musia byť upevnené dobre viditeľným spôsobom vpredu, ako aj na ľavej a na pravej strane vozidla. Výška štartových čísiel musí byť minimálne 12 cm. Musia byť na vozidle pripevnené jasne čitateľným spôsobom, v opačnom prípade môže byť zamietnutá účasť na trati.

 

 

Čl. 9 – Priebeh akcie

Každý účastník sa musí zúčastniť pred zahájením akcie tzv. formálnej prebierky a tiež technickej prebierky, inak nemá právo nastúpiť na akciu. Každý účastník sa musí zúčastniť na porade jazdcov. Pri neúčasti na porade jazdcov môže byť účastník diskvalifikovaný, t. j. nepripustený na trať. Porada jazdcov sa uskutoční na začiatku akcie a prípadne pred zahájením pretekov príslušných tried. Plán akcie bude priložený ku konečnému potvrdeniu prihlášky a tiež vystavený priamo na mieste akcie. „Bike Promotion“  alebo R MOTO Radek Matoška s. r. o.“ si vyhradzujú právo zmien v časovom pláne akcie.

Účastník je povinný vykonať formálnu a technickú prebierku na mieste presne stanovenom „Bike Promotion“  alebo R MOTO Radek Matoška s. r. o.“.

 

 

Čl. 10 – Bezpečnostné podmienky

Vstupovanie do bezpečnostných priestorov, obzvlášť do pádových zón, je každému účastníkovi prísne zakázané. Sem patrí aj ulička boxov. Počas akcie, najmä pretekov majú do uličky boxov povolený vstup iba pomocníci jazdcov - účastníkov. V uličke boxov platí absolútny zákaz fajčenia! Ulička boxov je jednosmerná!  V uličke boxov sa smie jazdiť iba pomaly. V parku jazdcov platí pre všetky vozidlá zásadne rýchlosť chôdze! Pri nedodržaní dochádza okamžite k diskvalifikácii, resp. k vykázaniu z akcie. Jazda detí do ukončeného 14. roku veku po parku jazdcov a v boxoch /uličke boxov je prísne zakázaná. Aj zdržiavanie sa detí do 14. roku veku v uličke boxov je prísne zakázané. Domáce zvieratá sú na pretekárskych tratiach zakázané. Na každej jednotlivej akcii platí tzv. domový poriadok príslušnej pretekárskej trate.

Každý účastník je povinný dodržiavať pokyny vedenia akcie a jeho zástupcov. Konania v rozpore a porušenia voči obsahom týchto podmienok, obzvlášť ohrozovanie bezohľadnou jazdou v parku jazdcov, alebo nerešpektovanie vlajkových znakov vedú k diskvalifikácii účastníka, resp. k jeho vylúčeniu z akcie.

 

 

Čl. 11 - Účasť na akcii na vlastné nebezpečenstvo 

Účastník sa na akcii zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo a je si plne a vážne vedomý toho, že jazdenie na motocykli je vo všeobecnosti veľmi nebezpečné a môže spôsobiť vážne zranenia s prípadnými následkami. Účastník vyhlasuje, že pozná všetky riziká, ktoré sú spojené s jazdením na motocykli, a preto znáša občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť za všetky škody spôsobené nim alebo nim používanými vozidlami. Zaslaním svojej prihlášky účastník vyhlasuje, že sa vzdáva nárokov akéhokoľvek druhu za škody, ktoré vzniknú na akcii, a to voči organizátorovi (Bike Promotion“  alebo R MOTO Radek Matoška s. r. o.“), traťovej službe, zdravotníckemu personálu, vlastníkom závodnej trate, sponzorom, závodným službám a iným osobám, ktoré majú akúkoľvek súvislosť s organizáciou akcie, ako aj voči pomocným silám pri plnení a zhotovení všetkých vyššie uvedených osôb a miest. Súčasne účastník berie sám na seba všetky riziká a následky, ktoré sú spojené s jazdením na motocykli, t. j. preberá na seba všetky škody, ktoré potencionálne môžu vzniknúť pri jazdení na motocykli, a to škody, ktoré vzniknú účastníkovi osobne, alebo ktoré spôsobí pri jazdení na motocykli tretím osobám, najmä škody na zdraví: fyzické a psychické útrapy, bolesť, úzkosť, traumu, chorobu, smrť, ako aj škody, ktoré vzniknú na majetku a škody akéhokoľvek iného druhu či už spôsobené samotnému účastníkovi alebo tretiemu subjektu, a to nedbanlivosťou, alebo inou chybou pri jazdení na motocykli, chybnou konštrukciou motocykla, chybnou výrobou motocykla, kontaktom s iným účastníkom pri jazdení na motocykli, alebo akýmikoľvek inými predmetmi, vplyvom  počasia, resp. inými okolnosťami.

Sám účastník zodpovedá za to, že výlučne on bude riadiť motocykel na akcii, na ktorú sa prihlásil. V prípade, že bude motocykel na trati akcie riadiť neprihlásený jazdec, tak účastník zodpovedá za nimi prípadne spôsobené škody v plnej výške. Okrem toho má „Bike Promotion“  alebo R MOTO Radek Matoška s. r. o.“ voči účastníkovi, ktorý porušil túto povinnosť, t. j. ktorého motocykel bol takto použitý, právo udeliť účastníkovi peňažnú pokutu vo výške 500 EUR. Peňažná pokuta je splatná do 5 dní odo dňa porušenia predmetnej povinnosti zo strany účastníka.

 

 

Čl. 12 – Osobné údaje

Účastník podaním prihlášky dobrovoľne poskytuje organizátorovi - „Bike Promotion“  alebo R MOTO Radek Matoška s. r. o.“  svoje osobné údaje uvedené v prihláške (ďalej len „osobné údaje“). Osobné údaje, ktoré účastník poskytne organizátorovi - „Bike Promotion“  alebo „R MOTO Radek Matoška s. r. o.“  v prihláške budú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej "Zákon"). Právnym základom na toto spracovanie je zmluvný vzťah. Spracovanie osobných údajov iným spôsobom alebo na iné účely môže účastník povoliť dodatočným súhlasom. Organizátor zverejní na svojej webovej stránke informácie o spracovaní osobných údajov v zmysle § 19 zákonom č. 18/2018 Z. .

 

 

Čl. 13 - Záverečné ustanovenie

Všeobecné podmienky účasti sú zverejnené na webstránke: „R MOTO Radek Matoška s. r. o.“  a platia od 6.06.2018.

Účastník odoslaním záväznej prihlášky na akciu výslovne deklaruje, že súhlasí s týmito všeobecnými podmienkami účasti a zaväzuje sa dodržiavať všetky podmienky, ktoré sú podľa týchto podmienok kladené na účastníka.

Zmeny týchto všeobecných podmienok účasti sú platné a záväzné pre prihlasovanie na akcie po ich zverejnení na webstránke R MOTO Radek Matoška s. r. o.“  .

Obe zmluvné strany vyhlasujú, že obsah týchto Všeobecných podmienok účasti je im jasný, určitý, zrozumiteľný a zaväzujú sa ich plniť.

 

 

 

Prihláška
Prihláste sa na akciu vyplnením a odoslaním nasledujúceho formulára. Na kontaktný email vám príde potvrdenie s údajmi na platbu.

Povinné údaje

Akcia: *
Počet dní: *
Priezvisko: *
Meno: *
Adresa: *
PSČ, Mesto: *
Štát: *
Dátum nar.: *
Telefón: *
Značka a typ motorky: *
Skupina: *

Doplnkové služby

Preferované štartovné č.:
Vlastný transpondér (č.):
Inštruktor:
Prenájom motocykla:
Časomiera:
Box:
Úrazové poistenie:
Poistenie v prípade storna :
Poznámka:
Overovací kód: *
Odosielam