Súhlas

Dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.

 

v zmysle ustanovenia § 5 písm. a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679

 

 

Dotknutá osoba:         (meno a priezvisko viď údaje z prihlášky) (ďalej len ako „dotknutá osoba“)

 

svojím podpisom potvrdzuje, že s ú h l a s í so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie (meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, fotografia, videozáznam) prevádzkovateľom, ktorým je spoločnosť:    

 

 

R MOTO Radek Matoška s. r. o.

sídlo: Podhlinie 4531/36, 017 07 Považská Bystrica

IČO: 47 024 097

registrácia: OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27680/R

 

(ďalej len ako „prevádzkovateľ“)

 

Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola oboznámená zo strany prevádzkovateľa o tom, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, ktoré sú nevyhnutné na účely poskytovania služieb v súvislosti s výkonom inštruktáže pri  jazdení na motocykli, a to kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním osobných údajov dotknutej osoby.

 

Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a uschovávať odo dňa poskytovania služieb – jazdenia na motocykli až do ich ukončenia, po ktorom budú osobné údaje vymazané.

 

Dotknutá osoba svojím vlastnoručným podpisom potvrdzuje, že sa oboznámila s informáciami, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, že jej prevádzkovateľ poskytol všetky informácie v súlade s ustanovením § 19 zákona o ochrane osobných údajov a týmto informáciám porozumela.

Dotknutá osoba má oprávnenie svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním prevádzkovateľa na e-mailovú adrese prevádzkovateľa: rmatoska@slovanet.sk

 

 

 

 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

 

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s  

§ 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

 

 

Prevádzkovateľ:         R MOTO Radek Matoška s. r. o.

sídlo: Podhlinie 4531/36, 017 07 Považská Bystrica

IČO: 47 024 097

registrácia: OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27680/R

 

                                    (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

 

 

 1. Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na Radeka Matošku, a to písomnou formou alebo osobne na adrese:

                     Podhlinie 4531/36, 017 07 Považská Bystrica,

                                 v čase od 9:00 do 12:00 počas pracovného týždňa,   

                                 tel. kontakt:+421 905 348099

                                 e-mail: rmatoska@slovanet.sk

                                

                                 (ďalej len ako „Zodpovedná osoba“)

 

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:
  1. marketingové zasielanie newsletterov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (priamy marketing),
  2. spracúvanie osobných údajov s cieľom poskytovania služieb v súvislosti s učením jazdy na motocykli a samotným jazdením na motocykli na základe ich súhlasu,
  3. uzatváranie nájomnej zmluvy na prenájom motocykla.

 

 1. Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:
  1. 10 rokov na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely podľa ods. 2 písm. a),
  2. do ukončenia jazdenia na motocykli, max. po dobu 1 roka na účely podľa ods. 2 písm. b),
  3. 5 rokov odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy podľa ods. 2 písm. c).

 

 1. Spracúvanie osobných údajov podľa ods. 2 písm. b) je zákonnou požiadavkou. Bez udeleného súhlasu nie je možné spracúvať osobné údaje účastníkov, a teda ani zúčastniť sa na športovej súťaži.

 

 1. Spracúvanie osobných údajov podľa ods. 2 písm. c) je potrebné na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť nájomnú zmluvu.

 

 1. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.

 

 1. Vystavenie prvej kópie podľa ods. 6 je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

 

 1. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

 

 1. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
  2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
  3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. XVIII,
  4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
  5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
  6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

 

 1. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:
  1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
  2. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
  4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania,
  5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

 1. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

 

 1. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
  1. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. 16, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia,
  3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
  4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

 1. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

 

 1. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

 

 1. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

 

 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
  1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
  2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu.

 

 1. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa bodu 16 písm. b), jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

 

 1. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 

 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.

 

 1. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.

 

 1. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

 

 1. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

 

 

Prihláška
Prihláste sa na akciu vyplnením a odoslaním nasledujúceho formulára. Na kontaktný email vám príde potvrdenie s údajmi na platbu.

Povinné údaje

Akcia: *
Počet dní: *
Priezvisko: *
Meno: *
Adresa: *
PSČ, Mesto: *
Štát: *
Dátum nar.: *
Telefón: *
Značka a typ motorky: *
Skupina: *

Doplnkové služby

Preferované štartovné č.:
Vlastný transpondér (č.):
Inštruktor:
Prenájom motocykla:
Časomiera:
Box:
Úrazové poistenie:
Poistenie v prípade storna :
Poznámka:
Overovací kód: *
Odosielam