Podmienky účasti

 

Výluka z ručenia

Účastníci/účastníčky sa na našom podujatí zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo. Znášajú výhradnú občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť za všetky škody spôsobené nimi alebo nimi používanými vozidlami, pokiaľ týmto nie je dohodnutá žiadna výluka z ručenia. Odovzdaním svojej prihlášky účastníci prehlasujú, že sa vzdávajú nárokov akéhokoľvek druhu za škody, ktoré vzniknú v súvislosti s podujatiami a to voči usporiadateľovi, traťovej službe, zdravotníckemu personálu, vlastníkom závodnej trate, sponzorom, závodným službám a iným osobám, ktoré majú súvislosť s organizáciou podujatia, ako aj voči pomocníkom pri plnení a zhotovení všetkých vyššie uvedených osôb a miest, okrem škôd z poranenia života, tela alebo zdravia, spočívajúcich na úmyselnom alebo nedbalostnom porušení povinností – aj zo strany zákonného zástupcu, alebo pomocníka pri plnení okruhu osôb zbavených ručenia a okrem iných škôd, spočívajúcich na úmyselnom alebo hrubo nedbalom porušení povinností - aj zo strany zákonného zástupcu, alebo pomocníka pri plnení okruhu osôb zbavených ručenia; voči iným účastníkom (jazdcom, spolujazdcom), ich pomocníkom, vlastníkom, resp. držiteľom iných vozidiel sa vzdávajú nárokov akéhokoľvek druhu za škody, ktoré vzniknú v súvislosti s tréningom alebo so súťažami (meraný tréning, hodnotené jazdy), okrem škôd z poranenia života, tela alebo zdravia, spočívajúcich na úmyselnom alebo nedbalostnom porušení povinností – aj zo strany zákonného zástupcu, alebo pomocníka pri plnení okruhu osôb zbavených ručenia a okrem iných škôd, spočívajúcich na úmyselnom alebo hrubo nedbalom porušení povinností - aj zo strany zákonného zástupcu, alebo pomocníka pri plnení okruhu osôb zbavených ručenia.

Výluka z ručenia sa stáva účinnou voči všetkým účastníkom odovzdaním prihlášky. Výluka platí pre nároky z akéhokoľvek právneho dôvodu, obzvlášť aj pre nároky na náhradu škody zo zmluvného ako aj nezmluvného ručenia a aj pre nároky z nedovoleného konania. Tiché výluky z ručenia zostávajú vyššie uvedenou klauzulou výluky z ručenia nedotknuté.

Sám účastník ručí voči usporiadateľovi za to, že bude ním prihlásené vozidlo riadiť výlučne sám. V prípade, že budú toto vozidlo na trati podujatia riadiť neprihlásení jazdci, tak účastník ručí za nimi prípadne spôsobené škody v plnej výške. Okrem toho bude účastníkovi, ktorého motocykel bol takto použitý, udelená peňažná pokuta vo výške 500 EUR. Peňažná pokuta bude splatná okamžite.

 

 

Prihlásenie

Prihlásenie na podujatie sa uskutočňuje odovzdaním menovania usporiadateľovi, so súčasným zaplatením účastníckeho poplatku. Pritom smú byť použité výhradne predtlače prihlášky (originál alebo kópia) usporiadateľa. Pozor! Právny nárok na účasť nevzniká ani pri zaplatení účastníckeho poplatku. Až zaslaním potvrdenia o účasti sa prihláška považuje za akceptovanú. Potvrdenie o účasti sa zásadne zasiela iba pri bezpečne vykonanej platbe. Pri podujatiach, ktoré sa uskutočňujú v spolupráci viacerých usporiadateľov, je záväzné oznámenie hlavného usporiadateľa.

 

 

Poistenie

Každý účastník je povinný uzavrieť nami ponúkané poistenie zákonnej zodpovednosti (je už zahrnuté v účastníckom poplatku). Toto poistenie kryje ručenie za škody z porušenia života, tela alebo zdravia iných účastníkov. Platia všeobecné a zvláštne poistné podmienky poistenia zákonnej zodpovednosti. Poistenie neplatí pre škody, ktoré vyplynú z nedovoleného prenechania vozidla neprihláseným osobám. Účastník svojim podpisom ubezpečuje, že je držiteľom platného zdravotného poistenia v zahraničí, pokiaľ sa podujatie neuskutočňuje v jeho domovskej krajine. Účastníci dostanú možnosť uzavrieť dodatočné úrazové poistenie. Informácia o tom musí byť doručená usporiadateľovi najneskôr 1 deň pred zahájením podujatia.

 

 

 

Uzávierka prihlášok

Uzávierka prihlášok je 2 týždne pred prvým dňom príslušného podujatia. Pri neskoršom prihlásení sa cena za účasť zvyšuje.

Vrátenie prihlasovacieho poplatku – podmienky storna

 

Začiatkom podujatia je otvorenie prihlášok v deň predchádzajúci prvej jazde na trati

 • Stornovanie do 90 dní pred začiatkom podujatia
  Peniaze sa vrátia po odpočítaní storno poplatku vo výške 25 euro
 • Stornovanie do 30 dní pred začiatkom podujatia
  Peniaze sa vrátia po odpočítaní storno poplatku vo výške 50 euro
 • Stornovanie do 15 dní pred začiatkom podujatia
  Prihlasovací poplatok sa vráti v rozsahu 50%, vo forme poukážky (platnosť 1 rok)

 

 

Poistenie odstúpenia z podujatia - 15 € za každý deň podujatia

 • Stornovanie do 60 dní pred začiatkom podujatia
  bezplatné, peniaze sa vrátia v plnej výške
 • Stornovanie do 15 dní pred začiatkom podujatia
  Peniaze sa vrátia po odpočítaní storno poplatku vo výške 25 euro
 • Stornovanie do 10 dní pred začiatkom podujatia
  Prihlasovací poplatok sa vráti v rozsahu 100%, vo forme poukážky (platnosť 1 rok)
 • Stornovanie do 5 dní pred začiatkom podujatia
  Prihlasovací poplatok sa vráti v rozsahu 75%, vo forme poukážky (platnosť 1 rok)
 • Stornovanie do zahájenia podujatia
  Prihlasovací poplatok sa vráti v rozsahu 50%, vo forme poukážky (platnosť 1 rok)

 

Stornovanie účasti sa akceptuje iba ako e-mail na adresu info@bike-promotion.de, ako fax na číslo +49 (0)365 2900094, alebo telefonicky na telefónnom čísle podujatia (viď príslušné potvrdenie prihlášky) !

 

 

 

 

Všeobecné podmienky a predpisy

Na naše podujatia sú pripustené všetky jazdne bezpečné motocykle! Jazdne bezpečný stav vozidiel účastníkov a oblečenia účastníkov/účastníčok sa kontrolujú pri technickej prebierke pred podujatím. Pri nedostatkoch môže byť účasť na podujatí zamietnutá. V tomto prípade nedôjde k žiadnemu vráteniu prihlasovacieho poplatku.

V prípade zrušenia alebo predčasného ukončenia podujatia z dôvodov, za ktoré nenesie usporiadateľ zodpovednosť, prihlasovací poplatok prepadá.

Pozor! Ak niektorý účastník riskantným, bezohľadným spôsobom jazdy ohrozuje život a zdravie iných účastníkov, bude z tréningu vylúčený.

Ak účastník úmyselným spôsobom zapríčiní trvalé škody na pretekárskej trati alebo na zariadeniach pretekárskej trate (obzvlášť burn-out a pod.), tak ručí vo výške spôsobenej škody. Toto platí aj pre upevňovanie klincov, hmoždiniek, skrutiek, kolíkov atď. do spevneného podkladu v parku jazdcov a v podlahách a stenách boxov.

 

 

Transpondér

Všetci účastníci budú vybavení transpondérmi. Registrácia časov kôl slúži iba na kontrolu správneho zaradenia v skupinách a nie pre športové porovnanie. Nezverejňovanie tejto registrácie musí byť príslušným účastníkom explicitne vyžiadané v prihláške. Pri pohárových a majstrovských súťažiach s pretekmi sa zverejňujú časy všetkých účastníkov. Nezverejňovanie musí byť príslušným účastníkom explicitne vyžiadané v prihláške.  Transpondéry sa odovzdávajú voči zadržaniu kaucie. V prípade, že počas používania dôjde k poškodeniu alebo strate transpondéra, budú účastníkovi vyúčtované vzniknuté náklady (pri strate je to aktuálne 430 EUR brutto). V prípade, že bude transpondér omylom odnesený domov, tak bude zo strany Bike Promotion účtovaný poplatok 5 EUR za každý deň až do dňa vrátenia.

 

Ceny: 

včasná - do 12 týždňov pred začiatkom danej akcie

normálna - do 2 týždňov pred začiatkom danej akcie

neskorá - 2 týždne a menej pred začiatkom danej akcie

 

Technické ustanovenia

 • Zrkadlá, kufre a iné vyčnievajúce časti musia byť odmontované, ostré hrany (napr. odpílené rúrky rámu) nie sú povolené, resp. musia byť príslušne odstránené.

 • Reflektory a smerové svetlá by mali byť odmontované, inak musia byť starostlivo prelepené.

 • Výfuky sa používajú podľa vlastného zváženia. Hluk z nich nesmie prekročiť hodnotu platnú pre príslušnú pretekársku trať (napr. 98 dB Lausitzring, 95 dB Hockenheim). Vylúčenie pri prekročení uvedených hodnôt neoprávňuje na vrátenie štartovného. Prerušenia podujatí, resp. dlhšie prestávky na reguláciu hladiny hluku sú možné vtedy, keď viacerí účastníci súčasne porušujú ustanovenia o hladine hluku.
 • Výber pneumatík je na účastníkoch. Ich stupeň opotrebovania musí umožňovať neohrozenú účasť.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z podujatia tie vozidlá, ktoré nezodpovedajú technickým pravidlám. Na našom podujatí nebude pripustený motocykel bez funkčných bŕzd, alebo s neschváleným tlmičom hluku. Po páde musí účastník svoje vozidlo znovu podrobiť prebierke.

 

 

 

Oblečenie

Všetci účastníci pretekov a voľného tréningu sú povinní nosiť dodatočné chrániče chrbta, pokiaľ takýto chránič už nie je zabudovaný v kombinéze. Pripustení/é budú iba jazdci/jazdkyne, ktorí nosia ochranné oblečenie vyhovujúce predpisom (nepoškodená integrálna helma, kožená kombinéza, kožené čižmy, kožené rukavice).

 

 

 

Štartové čísla

Každý účastník musí svoj motocykel označiť štartovým číslom. Štartové číslo bude oznámené najneskôr pri zahájení podujatia, spravidla však už s potvrdením o účasti. Zvláštne želania štartových čísiel  budú zohľadnené (uviesť na prihláške!). Štartové čísla musia byť upevnené dobre viditeľným spôsobom vpredu, ako aj na ľavej a na pravej strane vozidla.

Výška štartových čísiel musí byť minimálne 12 cm. Musia byť na vozidle pripevnené jasne čitateľným spôsobom, v opačnom prípade môže byť zamietnutá jazda na trati.

 

 

Práva

Bike Promotion má právo použiť fotografie, videá, filmové záznamy atď., zhotovené počas podujatí na vlastné reklamné účely. Nepovolený predaj tovaru a služieb počas podujatia vedie k okamžitému výberu poplatku 500 eur za stánok za každý deň podujatia.

 

 

 

Uskutočnenie, priebeh

Všetci účastníci sa musia zúčastniť pred zahájením tréningu na zápise a pri technickej prebierke, inak prepadá prísľub štartu. Všetci účastníci sa musia zúčastniť na porade jazdcov. Pri neúčasti na porade jazdcov dôjde tiež k diskvalifikácii. Porada jazdcov sa uskutoční na začiatku podujatia a prípadne pred zahájením pretekov príslušných tried. Plán podujatia je priložený k potvrdeniu o účasti a tiež vystavený priamo na mieste. Právo zmien v časovom pláne zostáva vyhradené.


 

 

Bezpečnostné podmienky

Vstupovanie do bezpečnostných priestorov, obzvlášť do pádových zón, je všetkým neoprávneným osobám prísne zakázané. Sem patrí aj ulička boxov. Počas pretekov majú do uličky boxov povolený vstup iba pomocníci jazdcov. V uličke boxov platí absolútny zákaz fajčenia! Ulička boxov je jednosmerná!  V uličke boxov sa smie jazdiť iba pomaly. V parku jazdcov platí pre všetky vozidlá zásadne rýchlosť chôdze! Pri nedodržaní dochádza okamžite k diskvalifikácii, resp. k vykázaniu zo zariadenia. Jazda detí do ukončeného 14.roku veku po parku jazdcov a v boxoch /uličke boxov je prísne zakázaná. Aj zdržiavanie sa detí do 14.roku veku v uličke boxov je prísne zakázané. Domáce zvieratá sú na väčšine pretekárskych tratí kompletne zakázané. Platí domový poriadok príslušnej pretekárskej trate.

 

 

 

Pokyny

Všetci účastníci/účastníčky  a pomocníci/pomocníčky sú povinní/povinné dodržiavať pokyny vedenia podujatia a jeho splnomocnených zástupcov. Konania v rozpore a porušenia voči obsahom týchto podmienok, obzvlášť ohrozovanie bezohľadnou jazdou v parku jazdcov, alebo nerešpektovanie vlajkových znakov vedú k diskvalifikácii, resp. k vylúčeniu z podujatia.

 

Prihláška
Prihláste sa na akciu vyplnením a odoslaním nasledujúceho formulára. Na kontaktný email vám príde potvrdenie s údajmi na platbu.

Povinné údaje

Akcia: *
Počet dní: *
Priezvisko: *
Meno: *
Adresa: *
PSČ, Mesto: *
Štát: *
Dátum nar.: *
Telefón: *
Značka a typ motorky: *
Skupina: *

Doplnkové služby

Preferované štartovné č.:
Vlastný transpondér (č.):
Inštruktor:
Prenájom motocykla:
BMW Motorrad Test - Ride:
Zníženie poistenia spoluúčasti:
Časomiera:
Box:
Úrazové poistenie:
Poistenie v prípade storna :
Poznámka:
Overovací kód: *
Odosielam